Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

radyasyon onkolojisi

medikal teknolojilerimiz
IORT

IORT

IORT

Radyoterapide amaç kanser hücresini ışın kullanarak yok ederken, bölgedeki sağlam organ ve dokuları korumaktır. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tedavisi üç sekilde uygulanır.
1. Hastanın vücut yüzeyinden uzakta (Eksternal veya bilinen ve kullanılan radyoterapi)
2. Vücut yüzeyinde (Brakiterapi veya temas ışınlaması)
3. Vücudun içinden (Internal veya ameliyat sırasında uygulanan ışınlama)
Kanser hücresini yok etmek için yaklaşık 60 Gy (Radyoterapi ışını) radyoterapi gerekir. Ancak karın içi organlar (ince bağırsak, böbrek, safra yolları) bu dozu tolere edemezler. Bu nedenle hastalara geleneksel yöntemde uygulanan radyoterapi de doz 1.8-2 Gy bölünerek her gün uygulanır. Toplam doz için yaklasık 6 hafta gerekir.
Bu nedenle ameliyat sırasında sağlıklı doku ve organları koruyucu IORT geliştirilmistir. Bu cihazla uygulanacak 10 Gy’lik tek doz bir ışın tedavisi, bilinen geleneksel 70-80 Gy’lik bir tedavi dozuna karşılık gelir.

IORT ve Geleneksel Radyoterapi Arasındaki Farklar

IORT, Kanser ameliyatı sırasında uygulanan radyoterapidir. Amaç cerrahi sınırda tam olarak çıkarılamadıgı düsünülen bölge içine tümör yatagının ışınlanmasıdır.
Mikroskopik olarak hastalığı yok eder.
Sağlıklı organ ve dokuları korur.
Mide, pankreas, bagırsak, kolon, meme, yumusak doku, akciğer, pediatrik ve jinekolojik kanserlerde kullanılan IORT sayesinde, sonuca ulasmak artık mümkün!
IORT (Intra Operatif Radyoterapi) yönteminde, hastanın tümörü dogru bir cerrahi ile çıkarıldıktan sonra, yüksek riskli bölge, ışın tedavisi için hazırlanıyor. Hasta anestezi altındayken, cerrahın karın içi organları bölgeden uzaklastırarak açtıgı alana, radyasyon onkoloğu tarafından yapılan doz saptamasının ardından, ışın tedavisi tek doz olarak uygulanıyor. Isın verme islemi bittikten sonra yara kapatılarak ameliyata son veriliyor. Standart radyoterapi, yaklasık olarak haftada 5 gün olmak üzere 6 haftalık bir tedavi gerektirir. Ancak, IORT ile tek dozda tedavi gerçeklesir.
Sürekli ışın tedavisi ve ilaç almak durumunda kalan hastalarda görülen yan etkileri ortadan kaldırdığı için,
hastanın yaşam kalitesini yükseltir. Tümör yatağına içeriden etki eder.
Klinik olarak özellikle nüks etmiş kolorektal kanserlerinde direkt tümör yatağına yönelik kullanılır.

TRUE BEAM

TRUE BEAM

Onkoloji (tümör bilimi), kanser tedavisi için araştırma ve uygulama yapan bir bilim dalıdır. Radyasyon onkolojisi, radyasyon adı verilen iyonlaştırıcı ışınları kanser hastalığının tedavisinde kullanır. Bu tedavi yöntemi ışın ya da şua tedavisi veya radyoterapi olarak da adlandırılır. 1895 yılında x ışınının bulunmasından sonra bu tedavi yöntemi kullanılmaya başlanmış ve son yıllarda özellikle bilgisayar teknolojisindeki teknik ilerlemelere paralel olarak günümüzde kullanılan gelişmiş radyoterapi cihazları ile kanser tedavisinde büyük başarılar sağlanmıştır. Radyasyonla tedavide ana prensip hücrelerin ölmesinin sağlanması veya bölünmelerinin (çoğalmalarının) engellenmesidir. Radyasyon tedavisi, gelişmiş cihazlarla, uygun endikasyonlar ve uygulamalarla riski az, yararları ise fazla olan bir tedavi modelidir. Radyoterapide temel amaç tümöre planlanan yüksek öldürücü dozu verirken, tümörün etrafındaki normal sağlam dokuların mümkün olduğunca az doz almasını sağlamak ve korumaktır. Radyoterapi kanser tedavisinde tek başına uygulanabildiği gibi, cerrahi öncesi veya sonrası tedavi protokollerine göre kemoterapi ile birlikte veya ardışık olarak uygulanabilir. Tüm kanser hastalarının %70’i tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye gereksinim duymaktadır.

Radyoterapide başarıyı sağlayan önemli faktörlerden biri de kullanılan cihaz teknolojisidir. Merkezimizde en son teknolojilerden biri olan TrueBeam STx adlı lineer akseleratör kullanılmaktadır.

TrueBeam STx ile tedavi sırasında görüntüleme ile tümöre istenilen yoğunlukta, tama yakın doğruluk oranıyla, hızlı doz uygulaması yapılırken, çevre sağlam dokularda maksimum korunma sağlanır.

Senkronize hareketi takip özelliği sayesinde, akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratan TrueBeam STx, radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılır.

Radyoterapide cihazın özellikleri dışında önemli olan hususlardan bir diğeri de radyoterapide verilecek tedavi dozunun doğru hesaplanmasıdır. Türkiye’de ilk kez Liv Hospital’de kullanılacak Acuros XB tedavi planlama yazılımı ile diğer sistemlerden daha doğru doz hesaplaması daha kısa sürede elde edilir.

TrueBeam Stx’in üstünlükleri

  • İleri teknolojisi ile hastaların tedavi öncesi hazırlık süresini kısaltır.
  • Yüksek doz hızı sayesinde tedavi sürelerini anlamlı derecede kısaltır .
  • Diğer cihazlarda 30-90 dakika süren radyo cerrahi uygulamaları 5-20 dakika arasında; 10-20 dakika süren yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) iki üç dakikada gerçekleştirilebilir.
  • Tedavinin kısa sürmesi nedeniyle tümör hareketinden kaynaklanan olumsuzluklar en aza indirilir.
  • Tüm bu avantajlar sayesinde tümörde hedefe yönelik ışınlama yapılır.
  • Seans sayısını azaltır.
  • IMRT, IGRT, SRS/SBRT gibi çeşitli radyoterapi seçeneklerini aynı platformda sunan ileri bir teknolojidir.

TrueBeam STx ile uygulanan radyoterapi teknikleri

A. 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi (3B KRT)

3B KRT, hastanın bilgisayarlı tomografi görüntülerinin alınması sonrası tümör volümü ve kritik organların her kesitte çizilmesi sonrası oluşturulan üç boyutlu görüntüler eşliğinde yapılan tedavi planlaması yöntemidir. Bu tedavi tekniğinde, hedef volüme çeşitli açılardan ışınlama yaparak yüksek dozlar verilirken, çevre normal dokuların mümkün olduğunca az doz alması amaçlanmaktadır.

B. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT)

Vücudun bazı bölgelerinde tümör ve çevre normal dokular birbirine çok yakın olabilirler. Böyle bir durumda 3B KRT’de olduğu gibi üç boyutlu görüntüler oluşturulduktan sonra lineer hızlandırıcı tarafından üretilen ışının alan boyunca yoğunluğunun değiştirilmesi ve ayarlanması sağlanır. Bu prensiple oluşturulan tedavi tekniğine yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) denir. IMRT tekniği sayesinde tümöre istenilen yüksek doz verilirken tümör sağlam doku birleşim bölgesinde ani doz düşmesi sayesinde ve çoklu alan kullanımı ile komşu normal dokularda dozların düşük seviyede tutulması sağlanır.

C. Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi (IGRT)

Bu yöntemle hastanın tedavi öncesinde alınan görüntüleri ile tedavi sırasında cihazdaki görüntüleme sistemleri sayesinde alınan görüntüleri karşılaştırılarak ışınlanacak bölgenin her gün uygunluğu kontrol edilir ve tedavi alanın doğruluğu sağlanır. Hasta tedavi masasındayken, kesitsel görüntü alınarak kayma hataları saptanır ve bu hatalar otomatik olarak düzeltilerek radyoterapi uygulanır. Böylece yüksek dozlar her gün aynı hedefe odaklanmış olur.

D. Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) ve Stereotaktik Beden Radyoterapi (SBRT)

Radyocerrahi, tümörlerin ve bazı damarsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bir radyoterapi tekniğidir. Bu teknikte çok yüksek dozlarda yoğunlaştırılmış iyonize radyasyon, odaklı bir ışınlama tekniği ile hedefe yöneltilir. Radyocerrahi beyindeki lezyonların tedavisinde kullanıldığında stereotaktik radyoterapi (SRS/SRT), vücuttaki lezyonların tedavisi için kullanıldığında stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) adını alır. Sağlıklı dokuların maruz kaldığı radyasyon oranı en aza indirilerek birkaç seansta gerçekleştirilen radyocerrahinin tedavi sonuçları, doğru seçilmiş hasta gruplarında ve iyi bir uygulama ile cerrahi sonuçları ile eşdeğerdir.

E. Rapidarc

Volümetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi (VMAT) anlamına gelmekte olup çok kısa zamanda görüntü kılavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi yapılmasına olanak sağlayan bir ışınlama tekniğidir. Rapidarc ile görüntü alma ve tedavi süreleri toplam 4 dakika gibi çok kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. Cihazın hasta etrafında bir veya daha fazla dairesel olarak dönmesi ile gerçekleştirilen bu teknikte tümörün daha hassas ve yüksek dozda ışınlanması sağlanırken komşu normal dokuların da yüksek oranda korunması sağlanır.

F. Elektron ışınlamaları

Elektron ışınları lineer hızlandırıcılardan elde edilen ve farklı amaçlarla kullanılan yüklü parçacıklardır. Klinikte kullanılan enerji kademeleri 6-18MeV arasında değişir. Elektronların en önemli özelliği doku içinde belirli bir mesafe sonrasında enerjilerinin sonlanmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı yüzeyel tümörlerin tedavisinde (cilt tümörleri gibi) tek başına veya diğer ışın enerjileri ile birleştirilerek kullanılabilirler.

Top