Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

nükleer tıp

medikal teknolojilerimiz
Gama Kamera

Gama Kamera

Liv Hospital Nükleer Tıp Bölümü’nde bulunan çift dedektörlü gama kamera sistemi ile kardiyovasküler sistem, iskelet sistemi, tiroid, paratiroid ve diğer endokrin organlar; genito-üriner sistem, gastrointestinal sistem, pulmoner sistem, santral sinir sistemi, enfeksiyon ve inflamasyon görüntülemeleri yapılır. Planar görüntülemelerle tüm sistemlerin fonksiyonları incelenirken, SPECT tekniği ile tomografik data elde edilir.

Üstün ve Tutarlı Görüntü Kalitesi

Liv Hospital gamma kamera cihazı en son HD detektör teknolojisi ile üstün ve tutarlı bir görüntü kalitesi sunar. Ultra ince görüntüleme paleti ile hasta yatağının kullanılması kolay ve hasta için maksimum konforu sağlayacak yapıdadır. Bu palet detektörün hastaya yakın konumlanmasına olanak sağlar, atenüasyonu azaltır ve en bariatrik hastaları bile kolaylıkla taşır. Kol ve baş desteği, mekanizmaları maksimum hasta konforu ile konumlandırmayı kolaylaştırır.

Ayrıntılı Görüntüleme

Otomatik vücut kontürleme özelliği tüm vücut ve SPECT görüntülemesinde en iyi çözünürlüğü sağlamak için dedektör ile hasta arasındaki mesafeyi en aza indirir. Cihazın çok yönlülüğünü tamamlamak için, dedektör kafaları iç ve dış açı dahil, çok çeşitli konumlara kolaylıkla döner; genel amaçlı, kardiyoloji, onkoloji ve nöroloji çalışmaları için ayrıntılı görüntüleme pozisyonları sunar.

İtriyum – Samaryum – İyot Uygulamaları

İtriyum – Samaryum – İyot Uygulamaları

İTRİYUM-SAMARYUM-İYOT UYGULAMALARI

Tiroid kanseri, tiroid bezi hücrelerinde gelişen bir kanser türüdür. Tiroidektomi operasyonundan sonra hastalara geri kalan tiroid dokusunu ortadan kaldırmak için Radyoaktif İyot (I-131) tedavisi yani “Atom Tedavisi” uygulanır. Liv Hospital Nükleer Tıp Kliniği’nde diferansiyel tiroid kanseri (Papiller, foliküler) olan hastalarda, ameliyat sonrası kalan tiroid dokusunun yok edilmesi (Ablasyon) veya metastazların tedavisi İyot (I-131) uygulaması ile risksiz ve başarılı bir şekilde uygulanır.

Yitriyum – 90 Mikroküre Tedavisi

Karaciğer kanserlerinin ilk tedavisi, cerrahidir. Cerrahi tedavi uygulanamayan hastalara ise kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir. Bu tedavilerin etkin olmadığı hastalar kanserli dokunun içerisine konulan radyonüklid işaretli mikroküreler ile tedavi edilebilir. Radyoaktif mikroküre tedavisi, selektif olarak anjiografi yoluyla karaciğerdeki tümöre radyoaktif madde verilmesine dayalı bir tedavi yöntemidir. Mikroküreler Y-90 denilen radyoaktif maddelerle işaretlenir. Radyoaktif madde (Radyonüklit) doku içerisinde yaklaşık 0.5-1 cm mesafeyi ışınlar. Bu şekilde, normal dokular radyasyona ve radyasyonun olumsuz etkilerine maruz kalmaz.

Samaryum – 153 Tedavisi

Yaygın kemik metastazı olan hastalarda, ağrının geçmesi veya hafiflemesi için Samaryum-153 ile palyatif sistemik tedavi yapılabilir. Analjeziğe ve morfine dirençli osteoblastik (Sklerotik) ve mikst tipte ağrılı, çoklu kemik metastazları en sık; prostat, meme ve akciğer kanserlerinde (Yüzde 80’i), daha az sıklıkla; tiroid, mesane, melanom ve böbrek kanserlerinde görülür. Bu hastalarda Samaryum-153 ile ağrının kontrolü sağlanabilir.

İyot – 131 Tedavisi

Tiroid bezi besinlerle aldığımız iyotu kullanarak vücudumuz için gerekli olan T3 ve T4 hormonlarını üretir. Tedavi için verilen radyoiyot, normal iyot gibi kısa sürede emilerek tiroit bezinizde toplanarak yaymış olduğu beta ışınları ile ameliyat sonrası geri kalan normal tiroid dokusunu ve tümör hücrelerini yok eder. Tedavi amacıyla ağızdan İyot 131 radyoizotopu alan hasta aldığı radyoizotopun miktarına bağlı olarak bir kaç gün/ birkaç hafta etrafa radyasyon yayar. Ayrıca; hastanın tükrük, ter, idrar ve soluduğu hava da bir miktar radyoaktivite açığa çıkar. Bu tür tedavi almış hastalara, hekimleri tarafından; hastanın fiziksel, sosyoekonomik durumu ve yaşam koşullarını göz önüne alınarak her hasta için özel talimatlar verilmelidir. Radyoiyot tedavisi genellikle ameliyattan bir buçuk ay sonra uygulanır. Birinci dozdan sonra gerektiği takdirde 6-12 ay aralıklarla tedavi tekrar edilebilir. Radyoiyot tedavisi hamile ve hamilelik şüpesi olanlarda,  çocuk emzirenlerde ve yapılan tetkikler sonucu radyoiyot tedavisi alamayacağı kararlaştırılan hastalara uygulanmaz.

Meme PET

Meme PET

Meme PET (Pozitron Emisyon Mammografi/PEM)

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Meme kanserinin erken tanısı ve evrelendirmenin doğru yapılması hastalığın seyrini ve hayatta kalma olasılığını belirleyen çok önemli faktörlerdir. Memede saptanan şüpheli lezyonların değerlendirilmesinde ve ayrıca tespit edilmiş olan malign hastalığın doğru evrelendirilmesinde günümüzde sıklıkla kullanılmakta olan USG, mammografi ve MR gibi anatomik görüntüleme yöntemleri çeşitli durumlarda yetersiz kalabilmektedir.

Pozitron Emisyon Mammografi (PEM) adı verilen ve son yıllarda geliştirilmiş olan teknoloji ile memedeki çok küçük boyutlardaki lezyonlar henüz anatomik olarak görüntülenebilecek düzeye gelmeden yüksek duyarlılıkla gösterilebilmektedir. Dünyada az sayıda merkezde ve Avrupa’da yalnızca iki ülkede bulunan bu cihaz ülkemizde sadece Liv Hospital bünyesinde Nükleer Tıp bölümümüzde bulunmaktadır.

Diğer nükleer tıp tetkikleri ve PET gibi intravenöz yolla verilen radyoaktif maddenin vücutta yaklaşık olarak 60-90 dk içerisinde dağılması beklendikten sonra yapılan yüksek rezolüsyonlu PEM çekimi ile memedeki anormal dokuya ait tutulumlar 1.6 mm’ye varan duyarlılıkla kesin ve detaylı bir şekilde ortaya konmaktadır. Üstelik memenin sıkıştırılmasından çok yalnızca hareketsiz hale getirilmesi hedeflendiğinden çekim esnasında mammografiye göre çok daha fazla hasta konforu sunmaktadır.

PEM’in meme lezyonlarını göstermedeki duyarlılığının %90’ın üzerinde olduğu bildirilmiş olup evrelemeyi ve cerrahi planlamayı daha doğru olarak yaparak gereksiz biyopsilerin ve reeksizyonların önlenmesine ve meme koruyucu cerrahiye olanak sağlar. Ayrıca medikal tedavilere yanıtın değerlendirilmesinde ve lokal nükslerin saptanmasında da anatomik görüntüleme yöntemlerine gore yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir.

Meme PET (PEM) Endikasyonları:

 • Memede MR veya mammografide şüpheli lezyon saptanan hastalarda tanı amaçlı
 • Meme ca’da cerrahi öncesi planlama ve evreleme
 • Multisentrik/Multifokal tm’lerde kontralateral malignite araştırması
 • Aksiller lenf nodu metastazı araştırması
 • Lokorejyonel nükste yeniden evreleme
 • Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi

PEM’in Tavsiye Edildiği Durumlar

 • Daha erken evrede tanı
 • MR’ın tanı duyarlılığının düştüğü menstrüasyon proliferatif faz
 • Obez, Kifotik, Metal implantlı, klostrofobik hastalar
 • Böbrek yetmezliği olan hastalar
PET CT

PET CT

PET/CT, PET (Pozitron Emisyon Tomografisi ) ve CT (bilgisayarlı tomografi)nin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. PET hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi verirken, CT ise boyut, yerleşim ve yoğunluk gibi anatomik veriler sağlar.

PET/CT’nin Kullanım Alanları Nelerdir?
 • PET/CT daha çok onkoloji (kanser)’de tüm vücut tarama olarak kullanılmaktadır. Hastalarda daha önceden tespit edilmiş olan nodül veya kitlelerin benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olarak ayrımının yapılmasında, kanser saptanmış hastalarda ana odağın tespitinde, tedaviye karar vermek için evrelemede (diğer vücut bölgelerine olan yaygınlığın tespiti), hastanın uygulanan tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesinde, nüks (yenileme) veya metastaz (başka yere yayılma) şüphesinde ve son zamanlarda radyoterapi planlamasında ışınlanacak canlı kanser dokusunun daha doğru belirlenip sağlıklı dokuların korunmasında,
 • Akciğer’de soliter pulmoner nodüllerin, beyin tümörlerinin, pankreas kitlelerinin ve böbrek üstü bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında,
 • Ayrıca seçilmiş kalp hastalarında by-pass, stent gibi girişimlerden önce canlı kas dokusunun varlığının araştırılmasında ve dolayısıyla bu girişimlerden fayda sağlanıp sağlanmayacağının tespitinde,
 • Nörolojide şüphede kalınan durumlarda Alzheimer tanısının konmasında ve epilepsi (sara) hastalığında ameliyata karar vermede kullanılmaktadır.

PET-CT’nin Avantajları

Yapılan çalışmalarda, PET/CT’nin kanser hastalarında yaygınlığının belirlenmesinde, uygulanacak tedavinin seçiminde ve nüks gibi şüpheli durumların incelenmesinde çok faydalı olduğu saptanmıştır. Evrelemede uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde (cerrahi, cerrahi+kemoterapi/radyoterapi, kemoterapi/radyoterapi vb..) önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca diğer tanı yöntemleri ile görüntülenmiş olan kemik, karaciğer lezyonları, lenf nodları veya akciğer nodülleri gibi bulguların, hastanın mevcut tümörü ile ilişkili olup olmadığının tespiti ile daha doğru bir evreleme yapılması mümkün olmaktadır.

Böylece hastalar gereksiz cerrahi girişimden kurtulmakta veya ameliyat edilemez denilen hastalar doğru evreleme yapıldığından ameliyat edilebilmektedir.

Nüksler daha erken tespit edilebilmektedir.

Hastalığın yaygınlığı daha iyi belirlenmiş olduğundan daha doğru tedavi yöntemleri uygulanabilmekte veya gereksiz tedavilerden kaçınılabilmektedir.

Tedavi cevabının değerlendirilmesi ile kemoterapiye devam etmeye veya gerekliyse (ör: kanserli doku uygulanan tedaviye direnç gösteriyorsa) kemoterapi ilaçlarını değiştirmeye daha erken dönemde karar verilebilmektedir.

PET/CT Hastaları İçin Tetkik Öncesi Ön Hazırlıklar Nelerdir?

PET/CT için hastaların tetkik öncesi 6 saat süreyle aç olması gerekmektedir. Hastalar, oral antidiyabetik yada insulin dışındaki ilaçlarını alabilirler. Diyabetli hastalarda,kan şekerinin, FDG ile yarışmasından dolayı görüntü kalitesinin kötü olabilmesi söz konusudur. Bu nedenle FDG enjeksiyonu öncesi, kan şeker düzeyi belirlenir ve genel olarak 180 mg/dL üzeri kan glukoz düzeylerinde tetkikin yapılması tavsiye edilmez.

PET/CT’de Görüntüleme Nasıl Yapılır?

PET/CT görüntülemede odada istirahat halinde olan hastaya damardan FDG(Florodeoksiglukoz) isimli özel radyofarmasötik, enjekte edilir. FDG’nin kanserli dokularda birikebilmesi için yaklaşık 60 dakika beklendikten sonra hastanın boyu ile orantılı olarak yaklaşık 20-25 dakikalık bir çekim uygulanır. Gerekli görülen durumlarda 2 saat sonra ikinci bir görüntüleme yapılabilir.

Top