Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

Hasta Hak ve Sorumlulukları

Hasta Hak ve Sorumlulukları
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı


Kuruluşumuza başvuran her birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tüm tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. Hasta, doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Hasta, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

Hasta, talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruma, Başhekimlik onayı ile en kısa zamanda gönderilir. Hastanemiz ve anlaşmalı olduğu kurumlardaki görevlileri, hastaya tıbbi uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

Organ nakli gibi tedavi olanağı sağlanan kaynakların olduğu durumlarda, hasta seçimi tıbbi ölçülere ve Bilimsel Etik Kurul kararlarına uygun olarak, işlemi gerçekleştirecek kurul tarafından yapılır.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı
Saygı ve İtibar Görme Hakkı

Saygı ve İtibar Görme Hakkı


Hastamız, her zaman ve her koşulda bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tam öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir. Her sorun, hastanemizin çalışma ilkelerine ve var olan yasalara uygun bir biçimde çözümlenecektir.

Mahremiyet Hakkı

Mahremiyet Hakkı


Hastalarımız, ziyaretçiler dahil olmak üzere hastanemiz ile resmi bağlantısı olmayan ya da hastanemiz ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, gerek duydukları takdirde hastanemiz tarafından sağlanmakta olan güvenlik dışında, bedelini ödemek koşuluyla ek koruma isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene aşamalarında yeterli görsel ve işitsel sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

Hastanemize başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, hayatını kaybetmesi halinde bile gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ancak ilgili mercilere açıklanır.

Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez

Kimliği Bilme Hakkı

Kimliği Bilme Hakkı


Hastalarımızın, kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimliğini bilme hakkı vardır.

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı


Hastalarımızın kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine temin edilecek bir tercüman aracılığı ile verilir.

Haberleşme Hakkı

Haberleşme Hakkı


Resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

Hastadan Rıza Alınması

Hastadan Rıza Alınması


Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski, nekahet ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak rutin içlemleri de kabul etmiş sayılır.

Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumlarda eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim iki hekim kararı ile ve yazılı onayı ile yapılabilir.

Danışma Hakkı

Danışma Hakkı


Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.

Hastanın hekiminin talebi ve kendisinin onayı ile ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde uygulanır. Sorumluluk ilk hekime aittir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı


Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakkı vardır.

Hastanın tedaviyi reddi halinde doğacak olası sonuçlar, hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuz ile ilişiği kesilir.

Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda sitem ve imada bulunamaz.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri

Tetkik ve Tedavi Bedelleri


Hastanın sağlık kuruluşunda sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı


Hastalarımızın teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme, inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

Hasta Şikayetleri

Hasta Şikayetleri


Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırması ile sonuçtan haberdar edilmesine hakkı vardır.

Hasta, ilgili idari yetkililer tarafından ya da etik kurullarda çözüm bulunmaması ya da şikayeti ile ilgili olarak çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Sağlık Kural ve Uygulamaları

Sağlık Kural ve Uygulamaları


Hasta, kendisine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

Hasta, kayıtlarında aslına uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı


Hastane kuralları çerçevesinde hastalarımızın dini hizmetlerden faydalanma hakları vardır.

Temin edebildiği ölçüde hastanın kendi isteği ile veya terminal dönemdeki hasta için hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

Şikayet Politikası

Şikayet Politikası


Hastalarımızın bildirdiği tüm görüş ve öneriler bizim için çok değerlidir.

Bu görüşler ilgili departman yöneticilerimiz tarafından itinayla değerlendirir ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırmak için katkı sağlar.

Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yapılır.

Top